Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15) i obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje (dalje u tekstu Spomen-galerija) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takva informacija proizlazi iz obveze utvrđene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji Spomen-galerija posjeduje u obliku dokumenta, zapisa ili u bilo kojem drugom obliku neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Spomen-galeriji.

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama

Radi ponovne uporabe informacija Spomen-galerija će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno, no nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, kao ni obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Spomen galerijom.

Spomen- galerija ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacijama, odnosno prava na ponovnu uporabu informacija, naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Spomen-galerija ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacije ako iste informacije objavljuje besplatno putem Interneta.

Način predaje zahtjeva

      

Pisanim putem na adresu:

Spomen galerija Ivana Meštrovića,

Trg dr. Franje Tuđmana 12,

35210 Vrpolje

Elektroničkom poštom na adresu:

spomen.galerija.mestrovic@sb.t-com.hr

Usmenim putem

Telefonom  na broj

035/439-075

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati