Tel: 035/439-075

Email: sgimv@sgimv.hr

Trg dr. Franje Tuđmana 12

35210 Vrpolje

Novosti i događanja

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

(natječaj u PDF-u možete pogledati ovdje)

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 26. st.6. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/1898/19114/22) i čl. 16., 17., 18. i 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

Za ravnatelja/ravnateljicu Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/22)
  • koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u muzejskoj djelatnosti ili
  • koja je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi

Ravnatelja/ravnateljicu se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Ravnatelja/ravnateljicu Spomen galerije imenuje osnivač.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisan životopis

– domovnicu (presliku)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

– potvrdu o radnom iskustvu u muzejskoj struci, odnosno o radu u kulturi

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ili uvjerenje iz sustava e-Građani da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od trideset dana)

– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje

–  prijedlog četverogodišnjeg programa rada Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i isti/a ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19,), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prema pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl. 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobni podaci kandidata/kandidatkinje dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine broj 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu  u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za imenovanje na mjesto ravnatelja/ravnateljice, kao i da se ime i prezime odabranog/e kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

Natječaj će se objaviti u Narodnom novinama, dnevnom tisku i mrežnim stranicama Ustanove.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu –  javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje – ne otvarati“ na adresu: Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te se  ne smatra kandidatom u povodu natječaja.

Brodsko-posavska županija će zatražiti potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave samo za predloženog kandidata/kandidatkinju.

Odluka o rezultatima biti će objavljena na mrežnim stranicama sukladno čl. 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/1385/1569/22).

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od četrdesetpet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

           Ž U P A N

dr.sc. Danijel Marušić dr.med.vet.

                                                                                                               

KLASA: 610-01/23-01/34

URBROJ: 2178-05-01/3-23-1

Slavonski Brod, 24. srpnja 2023.